AVG Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in de huisartspraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens
werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde
rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy
in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Huisartspraktijk

In de huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen
en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de
bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening
aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van
een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van de huisartspraktijk

Huisartspraktijk Hutchison is volgens de AVG de verantwoordelijke
voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats-
vindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk
als volgt:

. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
     °  voor zorgverlening;
     °  voor doelmatig beheer en beleid;
     °  voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs
         en voorlichting.
.  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
.  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens
   van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener,
   maar ook via een folder of via onze website.
.  Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Hutchison hebben zich
   verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
.  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde
   toegang.
.  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
   is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar
(vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is,
bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is
ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
   verwerkt worden.
.  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover
   de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens
   indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens
   te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het
   bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk
   belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling
   niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische
   aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw
   gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling
of schriftelijk kenbaar maken aan de huisartspraktijk Hutchison. Uw
belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger
(zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge
de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De bij
uw verzoek aangegeven of vermelde gegevens worden door ons
strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Hutchison is niet
aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur
aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te
halen dan kunt u dit aangeven bij uw verzoek. 

     Gegevens patiënt
    
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het
     medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst
     (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.
     Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch
     dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de
     patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische
     gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de
     overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er
     sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van
     de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de
     zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartspraktijk Hutchison hebben de
verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van
uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van
een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener
doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden
voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere
zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt
en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartspraktijk Hutchison wisselt, nadat u hiervoor gericht
toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP)
relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de
huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de
HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht
met de huisartspraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke
klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding
daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek
en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de
medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om
eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).
Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie
rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartspraktijk bij aan 
medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts
op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis
staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts
het dossier overdraagt aan uw nieuw huisarts. De oude huisarts doet dit
zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude
huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per
aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet
meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een
kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail
aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er
dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende
beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens
delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts
hierover graag met u in gesprek.

April 2018